Poultry en fleis

Chicken nuggets

Process flow:

Prepare => Formearjen => Coating => Pra-fry => Luchtkoeling => Chill => Pakket = Ferkeapje

Popcorn chicken

Process flow:

Fleis snijden => Trommel => Drum-predust => Trillingsferfier => Pra-frying => Luchtkoeling => Chill => Pakket => Ferkeapje

Pork chops

11

Process flow:

Prepare => Predust => Battering => Fresh breadcrumbs coating => Trimming => Chill

Chicken cutlet

12

Process flow:

Slicing => Tumbling => Flatening => Battering => Predust => Battering => Predust pre-frying => Luchtkoeling

Drumsticks

14

Process flow:

Tumbling => Predust => Battering => Predust => Drum-predust => Transport => Fry => Chill